Association of Local Government Ecologists
Local Government and Nature Conservation

  Home
  About ALGE
  Members
  Publications
   & Resources
  Projects
  Strategy
  News & Events
  ALGE Contacts
  Site Updates
  Links

Countries & Regions

Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol (CELL) - Cymru

Mae grwp CELL gweithgar yn bodoli yng Nghymru gyda rhyw 30 o aelodau yn weithgar dros y wlad i gyd gan gynnwys 22 awdurdod lleol a 3 pharc cenedlaethol. Cynhelir cyfarfodydd anffurfiol yn y canolbarth pob rhyw 8 - 12 mis. Yma trafodir pob math o faterion cyfoes sy'n berthnasol i Ecolegwyr yng Nghymru megis effeithiau deddfwriaeth newydd ac arfaethedig neu ganllawiau newydd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, materion gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru, Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol a datblygu ymarfer da. Mae'r cyfarfodydd yn ddefnyddiol dros ben ac yn boblogaidd iawn gyda'n haelodau sydd yn aml yn teimlo'n ynysig iawn oddi wrth eu cydweithwyr yn yr un maes. Mae'r cyfarfodydd yn rhoi cyfle unigryw i rannu syniadau a sgiliau yn ogystal â rhwydweithio ac eraill yn y maes. Mae'r cyfarfodydd yn cael eu trefnu, cadeirio a'u cofnodi ar rota wirfoddol.

Mae llawer o'n haelodau yn cefnogi a mynychu'r Seminar Gweithwyr Bioamrywiaeth a gynhelir gan Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn ogystal â chyfarfodydd CELL.

Mae nifer o'r pynciau o bwys i CELL hefyd yn berthnasol iawn i ddatblygiad Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol. Mae CELL felly yn croesawu swyddogion bioamrywiaeth fel aelodau er y bydd yn parhau i ddelio a phynciau ecolegol ehangach o fewn Awdurdodau lleol.

Mi fydd cynrychiolwyr CELL yn mynychu cyfarfodydd megis Grwp Cynrychiolwyr Materion Lleol? Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, a Grwp llywio Lonydd a Dyfrgwn Cymru. Mae cynrychiolwyr CELL hefyd yn ymgynghorwyr i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru ac yn cael eu gwahodd i roi sylwadau ar brif ymgynghoriadau polisi a deddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae gwybodaeth berthnasol i Gymru hefyd yn cael ei gylchredeg ar ebost - syn rhoi cyfle ardderchog i rwydweithio, ac mae wastad yma groeso cynnes i aelodau newydd.

 
Document Date: 01/04/2003
Last Updated: 01/04/2003

Valid HTML 4.01! Valid CSS!